(Polski) Regulamin

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO HANGAR

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep internetowy MOTO HANGAR dostępny pod adresem internetowym sklep.motohangar.pl, prowadzony jest przez JRM TRADE spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie (02 -784) przy ul. Romera 14 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000406142, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posługującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej 951-235-24-22, REGON 145929723PODSTAWOWE POJĘCIA
Czas realizacji zamówienia– czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta Klienta;
Koszyk – usługa dostępna na stronie internetowej sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu towarów
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu (w tym również konsument);
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego) nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu;
Newsletter – elektroniczna usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy newslettera zawierającego informacje o towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem sklep.motohangar.pl sprzedający za pośrednictwem Internetu;
Sprzedawca, Usługodawca – JRM Trade Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Romera 14, 02-784 Warszawa, adres e-mail: sklep@motohangar.pl , numer telefonu: 728 988 711
Towar – rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
Umowa Zawarta na Odległość – Umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym: sklep.motohangar.pl
Właścicielem i administratorem sklepu internetowego jest JRM Trade Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Romera 14, 02-784 Warszawa, adres e-mail: sklep@motohangar.pl , numer telefonu: 728 988 711
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Sklep Internetowy udostępnia następujące Usługi Elektroniczne: Konto Klienta, Formularz Zamówienia, Newsletter.
Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegająca na prowadzeniu Konta możliwa jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji.
Umowa na Usługę Elektroniczną Konto Klienta jest zawierana na czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@motohangar.pl
Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do koszyka i kliknięciu pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Umowa na Usługę Elektroniczną Formularz Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje po potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu.
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez przesłanie stosownego żądania z na adres: sklep@motohangar.pl lub pisemnie Moto Hangar ul. Romera 14 02-784 Warszawa

KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres Sprzedawcy: ul. Romera 14 Warszawa 02-784
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@motohangar.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 728 988 711
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : PL 89 1600 1068 1843 8646 2000 0004
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez sklep.motohangar.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, z wyjątkiem błędu cenowego.

FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
– płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: PL 89 1600 1068 1843 8646 2000 0004
– płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
Klient, który wybrał opcję płatności przelewem tradycyjnym, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3-7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są dostępne na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”. Koszty dostawy uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy.
Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
Koszty dostawy dla płatności elektronicznej, kartą płatniczą, tradycyjnym przelewem są doliczane automatycznie w trakcie składania zamówienia.
Koszt dostawy dla płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki uzależniony jest od terminu dostawy, wymiarów i wagi przesyłki, zgodnie z cennikiem Firmy kurierskiej . Koszt dostawy zostanie podany przed wysyłką zamówienia.
Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 3-7 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy.
W przypadku płatności przelewem termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
W przypadku zamówienia Towarów o różnych czasach oczekiwania na przesyłkę, czasem oczekiwania jest najdłuższy podany termin.

REKLAMACJE

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@motohangar.pl lub pisemnie na adres: Moto Hangar ul. Romera 14 02-784 Warszawa
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji:
– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady
– żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
– danych kontaktowych składającego reklamację.
Przykładowy wzór formularza reklamacji znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania”.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Informacje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostępu do informacji dotyczących zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Klient będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą
– uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając również z bezpłatnej pomocy powiatowego i miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie sklepu internetowego w zakładce „Pliki do pobrania”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać pisemnie na adres: Moto Hangar ul. Grochowska 14 E 04-217 Warszawa lub w formie elektronicznej: adres poczty elektronicznej: sklep@motohangar.pl
Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Moto Hangar ul. Grochowska 14 E 04-217 Warszawa
Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę , Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
– w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy
– dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
– zawartej w drodze aukcji publicznej;
– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę oraz otrzymywanie informacji marketingowych drogą komunikacji elektronicznej. Sprzedawca jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą JRM Trade Sp. z o.o. w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu – sklep.motohangar.pl
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności: Kodeksu cywilnego;. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

TROCHĘ O NAS
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprzedaży akcesoriów i części motocyklowych. W naszej ofercie znajdziesz części zamienne, akcesoria do motocykli oraz odzież motocyklową renomowanych producentów.

Witryna wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.motohangar.pl

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy sklep.motohangar.pl prowadzony przez firmę JRM Trade sp. z o.o.
Sklep –sklep.motohangar.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności ochrony informacji osobowych udzielonych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
Dane zbierane przez sklep w trakcie rejestracji i dokonywaniu zakupów.
Sklep internetowy zbiera za pośrednictwem witryny sklep.motohangar.pl, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko
• adres zamieszkania
• nazwę firmy
• adres firmy
• adres dostawy
• NIP
• adres e-mail
• numer telefonu
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne do dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym sklep.motohangar.pl
Marketing sklepu
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (poprzez zapisanie się do newslettera witryn: motohangar.pl ) podany przez Państwa adres może być wykorzystywany w celach marketingowych przez firmę JRM Trade Sp. z o.o. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez anulowanie otrzymywania newslettera.
Udostępnianie informacji o danych osobowych
W celu realizacji zamówienia sklep internetowy sklep.motohangar.pl może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firma kurierska, Poczta Polska. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Gwarancja bezpieczeństwa i Państwa obowiązki
Sklep internetowy sklep.motohangar.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy sklep.motohangar.pl nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz potrzeby realizacji zamówienia. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z witryny.
Prawa dostępu do danych
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronach sklep.motohangar.pl . Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
• Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
• Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
• rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Kontakt
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt z administratorem serwisu: admin@motohangar.pl
Dół formularza
PYTANIA I ODPOWIEDZI FAQ

REJESTRACJA I LOGOWANIE
Czy muszę rejestrować się, aby złożyć zamówienie?
Tak, aby złożyć zamówienie należy zarejestrować się w sklepie. Podanie danych w trakcie rejestracji jest konieczne do dokonania zakupu.
Jak wygląda proces rejestracji w sklepie?
Wypełnij formularz rejestracyjny na stronie sklepu internetowego. Po rejestracji na wskazany prze Ciebie adres mailowy zostanie wysłany link do aktywowania konta. Po aktywacji konta, na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie wysłany login i hasło do sklepu internetowego. Pamiętaj o zachowaniu w poufności loginu i hasła, nie udostępniaj osobom trzecim.
Czy mogę zmienić swoje dane?
Tak, po zalogowaniu możesz zmienić swoje dane, login, hasło.
Zapomniałem loginu/hasła.
Jeżeli zapomniałeś hasła/loginu – skontaktuj się z administratorem: sklep@motohangar.pl. Otrzymasz tymczasowy login/hasło, które należy zmienić po zalogowaniu się do sklepu.
Czy moje dane są bezpieczne?
Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane. Do przesyłania danych w internecie stosujemy protokół SSL. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Jaki jest czas realizacji zamówienia?
Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od lokalizacji produktu w magazynach. Informacje o czasie realizacji będą podane w ciągu trzech dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji przy każdym produkcie.
Czy mogę łączyć zamówienia?
Aby połączyć zamówienia należy skontaktować się z obsługą sklepu (telefonicznie lub mailem) i podać numery zamówień do połączenia. Jeżeli do zamówień został doliczony transport nastąpi ponowne przeliczenie opłaty za dostawę.
Jak mogę anulować zamówienie?
W celu anulowania zamówienia należy skontaktować się z obsługą sklepu telefonicznie lub mailem. Anulowanie zamówienia możliwe jest tylko do czasu skompletowania zamówionych towarów do wysyłki. Po tym czasie anulowanie nie jest już możliwe.
Czy moje zamówienie zostało wysłane?
Informacje o aktualnym statusie zamówienia będą dostępne po zalogowaniu na swoje konto. Dodatkowo otrzymasz mail z datą wysyłki i numerem listu przewozowego.

DOSTAWA
Odbiór osobisty
Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie Moto Hangar w Warszawie:
ul. Grochowska 14 E, 04-217 Warszawa
• godziny otwarcia pracy • płatność: gotówką lub przedpłata na konto
Po skompletowaniu zamówienia skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia dnia i godziny odbioru.

Koszty dostawy
Koszty dostawy zależne są od sposobu dostawy i formy płatności.
W przypadku płatności „za pobraniem (płatność przy odbiorze)”, „przedpłata (przelew na konto)”, koszt dostawy uzależniony jest od wagi, ilości, rozmiaru i czasu dostarczenia przesyłki. Aktualny cennik znajduje się w zakładce „Koszty dostawy”.
W jakim czasie dostarczana jest przesyłka?
Zamówienia dostarczane są do Klientów przez:

Firma Kurierska
• Paczka 48 – gwarantowany termin doręczenia najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu nadania

PŁATNOŚCI
Formy płatności
Za złożone zamówienie można zapłacić:
• za pobraniem – płatność przy odbiorze przesyłki
• przelewem – przedpłata na wskazane konto

Numer konta bankowego PL 89 1600 1068 1843 8646 2000 0004

REKLAMACJE
Gdzie znajdę informacje nt. reklamacji i gwarancji?
W stopce sklepu „pliki do pobrania” znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące reklamacji, warunki gwarancji oraz formularz reklamacji.

ZWROT I WYMIANA
W jakim czasie mogę dokonać zwrotu/wymiany zakupionego towaru?
Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W stopce sklepu „pliki do pobrania” znajdziesz pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz przykładowy formularz odstąpienia od umowy.
( Nie dotyczy realizacji umowy przy odbiorze osobistym. )
W jaki sposób mogę dokonać zwrotu/wymiany zakupionego towaru?
Aby dokonać zwrotu lub wymiany należy poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, spakować zwracany produkt i odesłać na adres: MOTO HANGAR ul. Grochowska 14E 04-217 Warszawa

KUPONY RABATOWE, WYPRZEDAŻE

Jak mogę zrealizować kupon rabatowy?
Dla klientów sklepu przygotowujemy oferty specjalne. Aby sprawdzić aktualne oferty wejdź na stronę www.motohangar.pl i pobierz kupon. Kupon możesz pobrać też w trakcie dodawania produktu promocyjnego do koszyka. W trakcie składania zamówienia wpisz numer kuponu, aby rabat został uwzględniony.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. (Nie dotyczy realizacji umowy przy odbiorze osobistym.)
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego zamówionego produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego zamówionego produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować MOTO HANGAR ul. Grochowska 14E 04-217 Warszawa, telefon: 22 894 44 43, e-mail: sklep@motohangar.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Uwaga! Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy firm. ( Czyli przypadku gdzie za zakupy wystawiana jest faktura)

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy MOTO HANGAR zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia produktu.
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
W przypadku uzasadnionych reklamacji wadliwego produktu Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Proszę odesłać lub przekazać nam produkt, niezwłocznie, a w każdym razie nie
później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od
niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed
upływem terminu 14 dni.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:

Moto Hangar
telefon: 728 988 711
e-mail: sklep@motohangar.pl

(*) niniejszym informuję/informujemy
(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/
o świadczenie następującej usługi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) Data zamówienia /odbioru

……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………

 

Data ………………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić

————————————————————————————————————————-

Cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu JRM Trade Sp z o.o. jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
• możliwości logowania do serwisu;
• utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl